Bilibili开播说明

Bilibili

先开播
通用设置里填房间号(就是你的直播间链接
https://live.bilibili.com/0000) 0000数字就是房间号
连接直播间弹窗后登录
重新开播就要重新再阿比软件里连接直播间
举报

上一篇

视频号开播说明

下一篇

Tiltok开播说明
相关推荐
抖音开播阿比整蛊连接教程
快手开播教程
Tiltok开播说明
视频号开播说明
Bilibili开播说明